Motion gällande ändring av stadgar 2020

Startat av mlkr, oktober 20, 2019, 19.58

Föregående ämne - Nästa ämne

mlkr

Förra året lade jag en motion till årsmötet om ändring av stadgar enligt denna forumpost: https://www.armagedon.se/forum/index.php?topic=3970.0

Motionen röstades ned och istället skapades en FBgrupp för medlemmar som på årsmötet anmälde intresse av att arbeta ihop ett nytt gemensamt förslag.
De som gick med i FBgruppen fick tillgång till motionen den 4 april och jag har sedan dess inväntat förslag och kommentarer för att ha något nytt att utgå ifrån. Jag har inte erhållit något sådant.

Jag kommer även detta år lägga en motion med förslag på nya stadgar till föreningen. För att öka chanserna till input försöker jag därför återigen att lägga ut det material jag har här på forumet och de som är intresserade av att ge input får gärna göra detta.

Vänligen se bifogad fil för mitt förslag på nya stadgar.


---------------------------------------------


Öppnar man nuvarande stadgar samt förslag på stadgar så kan man med hjälp av nedan anteckningar se de omförflyttningar, ändringar, bortfall samt nytillkomster som mitt nuvarande förslag på nya stadgar innebär.

Nuvarande    --   Förslag

1      --   1&2
behandlar föreningens namn samt syfte. Uppdelat. Föreningens namn förtydligat.

2      --   borttagen
Onödig då vi genom att vara en ideell förening arbetar i enlighet med demokratiska principer.

3      --   38
Flyttad. Skulle behöva omfraseras. Uppdelad.

4      --   38,39,40,41,42
Stadga om upplösning är flyttad och uppdelad för ökad tydlighet. Innebörd är densamma.

5      --   42
Flyttad och förtydligad att tillgångar ska tillfalla IDEELL förening. (ej ekonomisk exempelvis)

6      --   16
Samma innebörd. Flyttad.

7      --   4
Samma innebörd

8      --   5
Samma innebörd

9      --   6,10
Förkortad och förenklad. Uppdelad.

Se även förslag på nya stadgar: 7,8,9

10   --      12
Samma innebörd

11   --      11
Samma innebörd

12   --      13
Samma innebörd

13   --      14
Samma innebörd

Se även förslag på nya stadgar: 15

14   --      22,23
Samma innebörd

15   --      24,25,26,27,28
Samma innebörd

16   --      29,30,31,32,33
Samma innebörd. Dagordning ändrad till mer standard: val av ordförande och sekreterare före val av justeringsmän.

17   --      36
Förtydligande av rösträtt årsmöte.

Se även förslag på nya stadgar: 35

18  --  borttagen
Borttagen, enligt demokratiska principer bör man verkligen inte kunna välja medlemmar till ansvarspositioner utan deras medgivande.

19   --      37
Samma innebörd

20   --      17
"styrelseledamöternas uppgifter beslutas av styrelsen" står det här. Trots att man enligt stadgarna under årsmötet väljs till specifika positioner i styrelsen. Våra nuvarande stadgar går emot sig själva. Borttaget. I övrigt är de nya stadgarna förtydligande gällande styrelsens ansvar.

21   --      borttagen
Detta hanteras redan under årsmötet. Beviljas styrelsen ansvarsfrihet eller ej? Borttaget. I övrigt rätt luddigt formulerat, gemensamt ansvarig FÖR VAD inför föreningen? Mer än det ansvar man redan tar på sig när man sätter sig i styrelsen?

22   --      19
Ändrad. Standardiserad.

23   --      3
Flyttad och ändrad så att inte bara styrelsen ska ha sitt säte i Borås kommun. Även föreningen. Det är enligt mig viktigare att föreningens säte är klargjort, inte styrelsens.

24   --      18
Ändrad. Styrelsen ansvarar för att stadgar finns tillgängliga. Ej sekreterare. Vem i styrelsen som sedan rent praktiskt ansvara kan styrelsen besluta.BORTTAGNA STADGAR
2, 21

NYA STADGAR

§7 Som medlem ska du hålla föreningen uppdaterad med dina personuppgifter.
(nya tider innebär nya krav på våra medlemmar)

§8 Som medlem godkänner du att dina personuppgifter används i syftet att söka bidrag från stat, kommun och eventuella andra samarbetspartners.
(nya tider innebär nya krav på våra medlemmar)

§9 Som medlem har man rätt att få information om föreningen, man kan delta och rösta på medlems- och årsmöten och kan väljas till förtroendeuppdrag i föreningen.
(Finns idag inget om vad medlemsskap innebär för rättigheter)

§15 Styrelse och årsmöte kan häva beslut om uteslutning och förbud om att vistas i lokalerna.
(Finns idag ingen information om hur uteslutning/förbud hävs.)

§20 För granskning av styrelsens förvaltning ska närvarande medlemmar på ordinarie årsmöte utse två revisorer samt en suppleant.
Revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före ordinarie årsmöte.
(Förtydligande om val av revisorer samt suppleant. Revisionsberättelse bör vara styrelse tillhanda i god tid inför årsmöte.)

§21 Valberedningen ska bestå av 2 ordinarie samt en suppleant. Dessa väljs under ordinarie årsmöte.
Det är valberedningens uppgift att föreslå ny styrelse samt nya revisorer för föreningens nästa verksamhetsår.
(Förtydligande om val av valberedning samt deras uppdrag)

§34 Extra årsmöte kan utlysas av:
1. Styrelsen
2. Minst hälften av föreningens medlemmar (avrundat nedåt)
3. Föreningens revisorer
(Finns idag ingen info om hur extra årsmöte kan utlysas)

§35 Vid styrelsemöten har enbart närvarande ordinarie styrelsemedlemmar rösträtt.
Närvarande suppleanter som ersätter ordinarie styrelsemedlem har också rösträtt.
(Välbehövligt förtydligande om vad som gäller när det kommer till rösträtt på styrelsemöten)

---------------------------------------------

Vi ses på årsmötet!
/Veni Vidi Vicious

Usually_Insane

#1
Well, har jag tagit ditt utmärkta arbete och lagt till lite egna förslag.
Sammanfattar dem här:

I 1.2 lagt till meningen: "Föreningen verkar i enlighet med demokratiska principer"

Lagt till följande två punkter i 2:
2.6.   Som medlem har man rätt att vistas i lokalerna och där begagna sig av de resurser som finns tillgängliga i lokalerna. Finner man att något saknas uppmuntras medlemmarna att föreslå att detta införskaffas
2.7.   Som medlem har man rätt till att visa ett modikum av hövlighet och respekt till sina medmänniskor.

Lagt till följade i 5:
5.3.   Valbar till ansvarspost är medlem som godtagit nominering

Lagt till följande två punkter i 10:
10.3.   Klargörande ändringar och tolkningar ska skrivas ner och delges föreningen snarast. Dessa tolkningar ska utgå från stadgarna och förklara hur man kommit fram till tolkningen och valt att förtydliga densamma.
10.4.   Ingen ändring eller tolkning får gå emot §11 och §12 och därtill understadgar.

Är inte särskild nöjd med 10.3, om någon kan skriva om den bättre blir jag glad

bytt plats på meningarna i 11

Sedan så hoppas jag att det framgår att jag ändrat på hur paragraferna nedtecknas.
Suffering from Knight in Shining Armor syndrome and proud of it!

"We put poisons in our water and air to weed out the weak! We detonate fission bombs in our only biosphere! We nailed our god to a stick! Don't fuck with the human race!"
- attributed to General Nikolai Nikolai at a galactic summit

Usually_Insane

#2
lagt till ett stycke:

2.   KOMMUNIKATION OCH SOCIALA MEDIER
2.1.   Armagedon's officiella kommunikationsplattform är hemsidan och forumet. Här ska all information rörande föreningen och dess verksamheter vara tillgänglig.
2.2.   På den officiella kommunikationsplattformen gäller föreningens stadgar och regler. Moderatorer har rätt att moderera trådar och låsa användarkonton som bryter mot föreningens stadgar och regler.
2.3.   Om det inte uttryckligen anges är alla inlägg och trådar som skrivs i den officiella plattformen personliga.
2.4.   Andra inofficiella plattformar kan existera, Föreningen ansvarar inte för dessa men förhoppningen är att medlemmar tar med sig föreningens värderingar och kamratskap till dessa andra plattformar.

Frågan är om inte 12 och 13 ska flyttas till början, annars kan det bli krångligt om man vill lägga till andra stycken.

Edit: gjorde ändringen, lade även till ett ord i följande:
5.4.   Ingen ändring eller tolkning får ändra eller gå emot §2 och §3 och därtill understadgar.

Edit 2: Frågade mig själv detta då det kom upp på medlemsmötet: var i stadgarna står det något om när man kan inte kan skaffa medlemskap?
Och vad gäller egentligen som närvarande? fysiskt närvarande eller räcker det med videokonferens? telefonsamtal?

Även gjort lite småändringar, främst estetiska, grammatiska men också lagt till lite på meningar. Läs begrunda och ladda upp egna stadgeförändringsförslag
Suffering from Knight in Shining Armor syndrome and proud of it!

"We put poisons in our water and air to weed out the weak! We detonate fission bombs in our only biosphere! We nailed our god to a stick! Don't fuck with the human race!"
- attributed to General Nikolai Nikolai at a galactic summit

mlkr

#3
Jag tänkte jag lägger ut mina tankar kring vad jag tycker att en ideell förenings stadgar ska innehålla.

KORTKORT VERSIONEN:
Jag vill skilja på stadgar och ordningsregler. Stadgar tycker jag ska reglera hur föreningen ska fungera och drivas pappersvägen.
Ordningsregler tycker jag ska reglera hur vi förväntas uppträda mot varandra och hur vi förvaltar föreningens resurser.

LÄNGRE VERSIONEN:
Min grundtanke är att försöka hålla föreningens stadgar så korta och koncisa som möjligt. Målet har varit att hålla ned innehållet till enbart det nödvändigaste för att en demokratiskt korrekt drift av föreningen ska kunna ske.
Samtidigt har jag, för att inte ondgöra de gamla gudarna, inte velat ta bort (vad vissa anser vara) centrala delar av våra nuvarande stadgar. (Läs: Rädslan för ett hostile takeover, imagined or not, den delen finns kvar.) I vilket fall:

Det finns vissa grunder som måste vara med i ordentligt författade stadgar:
- Det ska framgå vem stadgarna tillhör och var föreningen har sin hemort eller säte.
- En ändamålsbeskrivning, föreningens syfte - måste finnas med. Vad är syftet med föreningens existens? Vad ska vi verka för?

Det bör finnas ett avsnitt om medlemsskap.
- Hur blir man medlem
- vad för rättigheter (tänk rösträtt och vem som är valbar till förtroendepost)
- samt skyldigheter (exempel: Inte motverka föreningens syfte) man har.
- Det bör finnas info om hur man går ur föreningen, samt eventuell uteslutningsmöjlighet. (Samt skäl till varför.)

Styrelse - Hur styrs föreningen. Var ligger ansvaret? Hur får man det?
- Beslutsordning måste vara tydlig. Enligt god föreningssed är årsmötet det högst beslutande organet. Hur årsmötet ska fatta beslut regleras i stadgarna.
- Det skadar inte att det är klargort hur våra olika mötesformer fungerar (styrelsemöte, medlemsmöte, årsmöte)
- Hur styrelse och andra viktiga poster i föreningen väljs ska också framgå.
- Vad styrelsen har för ansvar
- Firmatecknare skall regleras i stadgar
- Revisorer
- Valberedning

Ändring stadgar eller upplösa förening
- Här ahr vi lite speciella antikupp-stadgar som jag låtit vara.
- Eventuell upplösning av föreningen ska behandlas i stadgarna. Hur kan en sådan ske, vad händer med eventuella tillgångar. Lagligt viktiga punkter att hantera.

-------------------------------------------------

Ovan är min uppfattning om vad stadgarna bör vara. Med det sagt tänkte jag ge min feedback på dina förslag som inkommit.

Jag gillar layouten mycket bättre.
"Föreningen ska verka i enlighet med demokratiska principer" funkar fint att sätta in igen om det är det vi vill. Jag tog bort den då jag anser att det ingår i själva faktumet att vi är en ideell förening.

2:6* Vistas i lokalerna samt använda våra gemensamma resurser... - Ordningsregel enligt mig.
2:7* Rätt att visa visa modikum av hövlighet och respekt... - passivagressivt ;) Ordningsregel enligt mig.

5:3* Valbar till ansvarspost är medlem som... Ja, kanske. Det går under god föreningssed för mig men kanske är värt att lägga till?

10:3* "Klargörande ändringar och tolkningar ska skrivas ner och delges föreningen snarast." Bra tillägg tror jag. Bör räcka med din första mening?

10:4* Ingen ändring eller tolkning får gå emot... - Det här framgår ju redan under "ändring av stadgar".? Den känns onödig.

Kommunikation och sociala medier - Ordningsregler.

Angående frågor om när man kan signa medlemskap - när som på året, det regleras inte i stadgarna, går under god föreningssed. diskussionen känns för mig onödig och baserad på rädsla för hostile takeover.

I våra stadgar bör närvarande räknas de som är fysiskt på plats för årsmöte och medlemsmöte. Hur styrelsen vill sköta sina möten tycker jag inte ska regleras i stadgar. Men det här är min tolkning. Närvarande kanske räcker som VOIP? Kan alltid diskuteras innan möten.

Återkommer när jag har klippt och klistrat ihop et nytt förslag utifrån dina förslag samt mina gubbiga motsättningar ;)
Gött med input! Stort tack!
/Veni Vidi Vicious

Usually_Insane

jag känner att §5 Kommunikation och sociala medier har en plats, den specifierar var man kan förvänta sig att få information och är föreningens lokal på nätet.
En viktig fråga som den stadgan belyser är också ansvar för andra plattformar såsom Facebook och discord, där gränserna suddas ut om vad som gäller.
Stadgan tar upp det ansvaret och gör det klart vad som gäller för medlemmarna.   
Därmed sagt så kan ju då frågan tillkomma om hur moderatorer tillsätts eftersom det ju då i så fall faktiskt kan vara en viktig post i föreningen.
Suffering from Knight in Shining Armor syndrome and proud of it!

"We put poisons in our water and air to weed out the weak! We detonate fission bombs in our only biosphere! We nailed our god to a stick! Don't fuck with the human race!"
- attributed to General Nikolai Nikolai at a galactic summit

Brain

Lurkar och tittar och klurar...

Spontant nej till att ha med Kommunikation och Sociala medier i Stadgar, de är som sagt förhållningsregler.


Gällande röstande via länk: Kommer nog att bli God föreningssed inom några år, inget som känns att det behövs få med nu.

Som kuriosa:
Tycker det är intressant att se förslaget på §35 (Rösträtt inom styrelsen). De år jag satt i styrelsen (fram till 2003 eller 2004) var det föreningspraxis att både ledamöter och suppleanter hade rösträtt i styrelsen. Tanken var att ju mer som kunde göra sin röst hörd för föreningen desto bättre.

Tomas Davidsson

mlkr

"§6 Medlem kan den bli som godkänner föreningens stadgar och ordningsregler samt betalar in medlemsavgift till föreningen."
Jag tycker den täcker upp att medlemmar förväntas veta hut och uppföra sig. Oavsett om det är i lokalerna eller på våra digitala mötesplatser. Det enda vi då faktiskt behöver göra är att se till att ordningsreglerna faktiskt är mer tillgängliga än idag. Det är tyvärr ett projekt som kommit halvvägs men slutklämmen blivit liggande.


Citat från: Brain skrivet oktober 22, 2019, 21.00Som kuriosa:
Tycker det är intressant att se förslaget på §35 (Rösträtt inom styrelsen). De år jag satt i styrelsen (fram till 2003 eller 2004) var det föreningspraxis att både ledamöter och suppleanter hade rösträtt i styrelsen. Tanken var att ju mer som kunde göra sin röst hörd för föreningen desto bättre.

Sant, det har varit som du nämner alla mina år i styrelsen också förutom det sista då åsikter gick isär där. Jag har inga bekymmer om det skrivs in i våra stadgar. Praxis är att suppleanter har det först vid inhopp för frånvarande ordinarie så det var jag satte i mitt förslag. Men det är ingen kulle jag har tänkt att gå och dö på :)

Som sagt - jag gillar att det snackas :)

Inför en framtida motion funderar jag på hur jag ska gå vidare. Bäst vore ju om vi kunde vara några stycken som via koncensus tillsammans lämnar in ett nytt förslag. Men då får vi med tiden reda ut om vi kan komma överens om att inte dö på några kullar på vägen.
/Veni Vidi Vicious

Patrik

Några kommentarer från mig, alla kommentarer är baserade på det nya "originalförslaget":

- Tycker Brains tankar generellt är bra

§20 "Revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före ordinarie årsmöte." är omöjlig att uppleva då det inte finns något som reglerar när all information ska finnas revisorerna till handa. Med nuvarande skrivelse i §29 (årsmöte i februari) och §4 (räkenskapsåret löper till och med 31 januari) så finns det möjlighet att revisorerna ska lämna in sin berättelse INNAN räkenskapsåret är över. Enkelt uttryckt måste revisorerna få tillgång till all information och sedan ha rimlig tid på sig att utföra sitt arbete.§35 Är helt överflödig (men låt den stå kvar då folk kan behöva upplysas om det). Per definition är det endast styrelsens ordinarie medlemmar som har rösträtt i ett styrelsemöte och suppleanter har rösträtt när de ersätter en ordinarie. Att låta folk uttrycka sina åsikter är en annan sak.

Det finns faktiskt en följd av detta och det är att ordinarie ledamöter kan hållas ansvariga. En suppleant som inte haft rösträtt kan inte hållas ansvarig.

Det är en fråga om vem som är ansvarig.

Om alla har rösträtt finns inga suppleanter utan bara ledamöter.§34 Att det krävs minst hälften av föreningens medlemmar för att kalla till extra årsmöte är minst sagt brutal. Det gör det i princip omöjligt för medlemmarna att kalla till extra årsmöte.


§23 Är bättre och tydligare om man uttrycker i ett antal då styrelsens sammansättning ändå är spikad. 7 röster finns i styrelsen, 2/3 = 4,67 som korrekt avrundat blir 5. Tycker det är lite hårt, 4 skulle jag påstå är en rimlig mängd som inte tillåter kuppande eller riskerar att lamslå en styrelse om någon hoppar av.


§26 Någon information om hur styrelsen ska redogöra för inkommande motioner vore en fördel. Hela poängen med att motioner ska in innan, är ju för att vi ska minimera risken att något röstas igenom som folk inte vill ska röstas igenom, och om det bara är styrelsen som vet...


Föreningens grundprinciper bör också vara skyddade liknande §38. Ta bort "Armagedon" i §2 och skriv bara föreningen, och låt §2 och §3 vara skyddade enligt §38.


Är vad jag kommer på i nuläget, kanske kommer mer sen.
Blood for the blood god.

mlkr

Jag håller på att arbeta fram ett uppdaterat förslag men har behov av input för att få till det på några punkter:

""§20 "Revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före ordinarie årsmöte." är omöjlig att uppleva då det inte finns något som reglerar när all information ska finnas revisorerna till handa. Med nuvarande skrivelse i §29 (årsmöte i februari) och §4 (räkenskapsåret löper till och med 31 januari) så finns det möjlighet att revisorerna ska lämna in sin berättelse INNAN räkenskapsåret är över. Enkelt uttryckt måste revisorerna få tillgång till all information och sedan ha rimlig tid på sig att utföra sitt arbete.""

- Vad skulle vara en lämpligare formulering för att lösa detta?

""§34 Att det krävs minst hälften av föreningens medlemmar för att kalla till extra årsmöte är minst sagt brutal. Det gör det i princip omöjligt för medlemmarna att kalla till extra årsmöte.""

- Vad vore ett lämpligt antal medlemmar? Ska vi sätta en hård siffra typ 10/20st?, eller en procentsats? 5-10%?

""Föreningen kan inte upplösas så länge minst åtta medlemmar i föreningen Armagedon motsätter sig upplösningen.""

- Är detta fortfarande ett lämpligt antal medlemmar?

Jag har implementerat en del av de andra förslagen och tycker vi är något på spåret.
Jag har inte införlivat det jag bedömmer som ordningsregler U_Insane, jag är fortfarande inte med på tåget att sådana hör hemma i en förenings stadgar. De har däremot hamnat som anteckningar till mitt arbete med ordningsregler.

Trevlig helg! :)
/Veni Vidi Vicious

carlsson

"Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran."

Saxat från: http://sverigesforeningar.se/stadgar/

Andreas Carlsson, Borås
ASL-nörd och gammal Armagedon-uv

http://www.aslsweden.com

mlkr

Nytt arbetsförslag uppladdat. Det bästa vore om man tar och laddar ned och går igenom bifogad fil för att få helhetsbilden. Men jag skriver även in ändringar som gorts i inlägget här nedan, men det finns en liiiten risk att jag glömmer påpeka nån mindre ändring på nåt ord här eller där. Kontrollera gärna helheten alltså.

Jag har gått över till U_Insanes förslag på numrering av stadgar.

1.3   Föreningen och dess styrelse ska ha sitt säte i Borås Kommun och ska verka i enlighet med demokratiska principer.
(tillagd text)

------------------

2.3   Medlem är skyldig att hålla föreningen uppdaterad med sina personuppgifter.
(omskriven)

------------------

2.8   Medlem som bryter mot Armagedons stadgar, ordningsregler eller på annat sätt stör föreningens verksamhet kan av styrelsen suspenderas. Suspendering innebär att personen i fråga tillfälligt förbjuds nyttja föreningens lokaler, digitala mötesplatser samt att personen ej får delta i föreningsverksamhet.

Personen i fråga ska beredas möjlighet att förklara sig inför styrelsen. Beslut gällande suspendering ska snarast delges föreningens medlemmar.


2.9   Medlem som bryter mot Armagedons stadgar, ordningsregler eller på annat sätt stör föreningens verksamhet kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning kan endast ske på medlemsmöte eller årsmöte.

Personen i fråga ska beredas tillfälle att förklara sig innan beslut fattas. Beslut gällande uteslutning ska snarast delges föreningens medlemmar.


2.10   Styrelse och årsmöte kan häva beslut om suspendering eller uteslutning. Om så sker ska detta snarast delges föreningens medlemmar.
(Omskrivna för ökad tydlighet)

------------------

4.2   Revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före ordinarie
   årsmöte.
(Fortfarande i behov av lämplig text)

------------------

6.2   Styrelsemöten är beslutsmässiga då minst 4 av styrelsens medlemmar är
   närvarande.
(ändring: 4)

------------------

7.1   Föreningen Armagedon ska hålla medlemsmöte under oktober månad för att besluta om nästa verksamhetsårs medlemsavgift.
(flyttad & omformulerad då den passar bättre under "medlemsmöten")

------------------

7.7   Styrelsen är skyldig att kalla till extra medlemsmöte om så begärs av:
   a) Styrelsen
   b) Föreningens Revisorer
   c) Minst 1/10 av föreningens medlemmar

(Flyttad och omformulerad för att klargöra hur extra medlemsmöten kallas)

------------------

8.7   Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om så begärs av:
   a) Styrelsen
   b) Föreningens revisorer
   c) Minst 1/10 av föreningens medlemmar

(omformulerad för att klargöra hur extra årsmöte kallas)

------------------

9.1 - Två förslag finns:
A) Behålla nuvarande förslag:
Vid styrelsemöten har enbart närvarande ordinarie styrelsemedlemmar rösträtt.
Närvarande suppleanter som ersätter ordinarie styrelsemedlem har också rösträtt.

B) Införliva nytt förslag:
Sittande styrelse avgör bäst själva arbetsprocess för sina styrelsemöten.

------------------

10.3   Eventuella oklarheter gällande stadgar samt tolkning av dessa ska snarast delges föreningens medlemmar.
(Tillägg i stadgarna)

------------------

11.2 Stadgar §1.2-3, §11.1-2 & §12.1-5 kan endast ändras genom 2/3 majoritet vid    omröstning först under ordinarie årsmöte och återigen vid omröstning under ett extra    årsmöte tidigast 2 månader senare.
(ändrat för att passa nytt upplägg av stadgar)

------------------

Jag är överlag mycket nöjd med nuvarande version.  Det är för min del bara stadga 4.2 samt 9.1 som vi behöver komma överens om. Gällande 9.1 föredrar jag mitt första förslag utifrån Patrik's input.

Feedback välkomnas :)
/Marcus
/Veni Vidi Vicious

Patrik

Hur §4.2 kan lösas är enklast genom att justera exakt när ordinarie årsmöte äger rum och någon skrivelse om när all nödvändig information ska finnas tillgänglig för revisorerna.

9.1 A är som sagt egentligen bara en informationspunkt. Jag rekommenderar starkt att version B inte används då den kan ställa till med rätt betydande problem vid fel tillfälle, och det är ju just sådant som man vill säkerställa inte ska kunna hända.
Blood for the blood god.

mlkr

Citat från: Patrik skrivet november 03, 2019, 19.29
Hur §4.2 kan lösas är enklast genom att justera exakt när ordinarie årsmöte äger rum och någon skrivelse om när all nödvändig information ska finnas tillgänglig för revisorerna.

Tror det blir svårt att få till ett specifikt datum att sätta i stadgarna?
Tankar: Räkenskapsåret är fram till och med den 31 Januari. Kan man då istället skriva något om att revisorerna snarast efter detta ska få tillgång till det material som krävs för att kunna ha en revisionsberättelse klar till årsmötet? Eller något om att årsmötet kan hållas tidigast 7 dagar efter avslutat räkenskapsår?
/Veni Vidi Vicious

carlsson

Hej stadgegruppen!

Jag hade ett möte med Borås Stad igår. De undrar varför vi har skevt räkenskapsår. Det skulle vara betydligt enklare för alla inblandade om vi har kalenderår istället, vilket 98% av alla föreningar har.

Varför det blev så här från början är det nog ingen som vet. Jag kan bara gissa att det verkade coolt eller nåt. Möjligen finns det någon riktigt bra anledning.

Genom att sätta räkenskaps- och verksamhetsåret till kalenderår så får revisorerna dessutom en rimlig tid på sig att göra sitt arbete från 1/1 till årsmötesdags. Det förenklar också tidigare diskussion. Det kan ev behöva tänkas till kring medlemskap, om det behöver ändras eller ej.

Jag föreslår att vi ändrar till kalenderår.

Andreas Carlsson, Borås
ASL-nörd och gammal Armagedon-uv

http://www.aslsweden.com

mlkr

Hej hå! Jag tror detta ändrades under något av våra år i styrelsen Carlsson, men det lär vara Herr Tatti som har koll på varför det gjordes. Föreningsekonomi är än så länge inte min starka sida.

Angående stadgar kan det förstås ändras.


Skickat från min iPhone med Tapatalk
/Veni Vidi Vicious