Mötesprotokoll

Startat av soulreaper, maj 22, 2011, 16.30

Föregående ämne - Nästa ämne

soulreaper

I den här tråden tänkte jag att mötesprotokollen ska redovisas. Uppstarts-mötesprotokollet kommer här:

Protokoll för BSK-möte
Spelföreningen Armagedon 11-05-22

Närvarande: Mötesnärvaro noterades inte, det var dock ett rekord i storlek vad gäller de senaste årens konventsmöten.
§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av sammankallare Fredrik Ewers

§2 Inledande punkter
a) Till mötesordförande väljs Fredrik Ewers, till mötessekreterare väljs Pierre Åberg.
b) Dagordningen fastställs och godkändes.
c) Till justerare valdes Carl Tatti och Charlie Larsson.

§3 Information
Fredrik Ewers drog igenom snabbt för alla närvarande vad Borås spelkonvent är och vilken betydelse detta konvent har för föreningens överlevnad. Fredrik informerade även om vikten av att föreningens medlemmar hjälps åt i arbetet med konventet och att alla har roligt när detta arrangeras.  
Framtida konventsmöten är öppna för alla medlemmar att besöka och delta i, information om när dessa hålls kommer att komma upp på föreningens internet-forum.
Thomas Davidsson informerade om hur arrangemanget sett ut de senaste 2 åren då han varit konventsordförande. I korta drag deltog ca 500 personer förra året detta inklusive arrangörer. Warhammer Fantasy Battles och Warhammer 40.000 lockade ungefär 250-300 spelare, Magic lockade ungefär 70 besökare och förutom det fanns det brädspels barer och annat som lockade besökare.

§4 Vill föreningen arrangera ett konvent
Ordföranden tog upp frågan om föreningen har för avsikt att arrangera BSK 29 i år. Detta beslutade mötet att så var fallet. Ett konvent kommer att hållas.

§5 Ansvarsposter
Frågan om vem som ska axla ordföranderollen kom in och 2 kandidater vaskades fram. Fredrik Ewers och Anders Bersten ställde upp för denna post.
Anders gick igenom den plan han hade för årets konvent där nyckelorden var satsningar och turneringar.
Fredrik gick igenom sin plan som var lite mer återhållsam och ett försök till att bibehålla det vi har och expandera lugnt.
Information kom även om att även ifall ordföranden har stora planer måste dessa förankras i föreningens styrelse.
Efter diskussion om hur vi ska driva årets konvent inkom det ett förslag om att ha två st. ordföranden istället för bara en. Efter en omröstning  i ärendet beslutades det om att det bara skulle vara en ordförande.
Det röstades om ordförandeposten och Fredrik Ewers valdes till detta.
Det beslutades även att Anders Bersten skulle bli vice ordförande.
Till posten som sekreterare kom det in ett förslag och det var Niclas Lallo, Lallo tackade ja till detta och efter omröstning blev han vald till denna post.
Inga förslag kom in på kassörsposten utan detta lämnades att utses av föreningens styrelse, finns det ett intresse att vara konvetets kassör så kan man kontakta valfri styrelsemedlem.

§6 Mötet avslutas av ordföranden.
Igenmurade ögon, kärleken är blind, knytnäve med vigselring...

Peaceful protest doesn\'t get the job done
So I wake up for the rally grab my soy milk and my gun