Årsmötet 27/2-2022 kl 11

Startat av Remux, januari 31, 2022, 08.08

Föregående ämne - Nästa ämne

Remux

Hej, vänner!

Den 27/2 kl 11 är det årsmöte på Armagedon. vi kommer försöker hålla det fysiskt men om restriktionerna inte tillåter det så kommer vi hålla det på discord. Mer information om detta kommer.

Dagordningen kommer uppdateras löpande om/när motioner kommer in.

Välkomna.

Armagedon årsmöte 2021

1. Mötets öppnande
  Mötet öppnas

2. Formaliabeslut

Formaliabeslutet Beslutar vilka som får vara på mötet, vem som har rösträtt, vilka ärenden som ska tas upp och vilka som ska sköta mötet

     2.1 närvaroupptagning

besluta vilka som är närvarande och vilka som har rösträtt

      §2.4 Medlem har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på medlems- och årsmöten samt kan väljas till förtroendeuppdrag i föreningen.

     2.2 Frågan om mötet utlysts korrekt

        besluta om mötet har utlysts korrekt

    §8.1 Föreningens ordinarie årsmöte ska hållas under februari månad.

§8.2 Årsmötet ska utlysas senast 21 dagar innan mötet.

§8.3 Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan mötesdatum.

§8.4 Inkommen motion ska snarast göras tillgänglig föreningens medlemmar.

2.3 Dagordningens godkännande

     besluta att fastställa dagordningen.

2.4 val av mötets funktionärer

           Val av mötets ordförande

           Val av mötets sekreterare

           Val av justeringsmän, tillika rösträknare för mötet

3. Rapporter om 2021

     3.1 Verksamhetsberättelser från styrelse och sektioner för 2021

           (infoga Verksamhetsberättelser här)

     3.2 Resultat av balansräkningar för 2021

           (infoga balansräkningar här)

     3.3 Revisionsberättelse för 2021

           (infoga Revisionsberättelse här)

     3.4 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse för 2021

           Besluta om avgående styrelse får ansvarsfrihet för 2021

4. Planer och förtroendevalda för 2022

    4.1 Presentation av budgetförslag för kommande verksamhetsår

         (infoga 2022 års budget här)

         

    4.2 Val av verksamhetsårets styrelse

          (infoga valberedningens förslag här)

            §3.1 Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, två ledamöter och minst en suppleant.

    4.3 Val av verksamhetsårets revisorer

            (infoga valberedningens förslag här)

           §4.1 För granskning av styrelsens förvaltning ska närvarande medlemmar på ordinarie årsmöte utse två revisorer samt en revisorsuppleant

    4.4 Val av verksamhetsårets valberedning

           §5.1 Valberedningen ska bestå av 2 ordinarie samt en suppleant. Dessa väljs under ordinarie årsmöte.

5. motioner och beslutspunkter från föregående årsmöte och medlemsmöte

   §8.3 Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan mötesdatum.

   Motioner skickas till kansli@armagedon.se   5.1 Sverok

   

   under 2021 årsmöte besluta mötet att vi ska ta upp frågan om Armagedon ska gå ur eller             vara kvar i Sverok under medlemsmötet. men medlemsmötet beslutade att skjuta upp det till det här årsmötet. för att Rasmus Nilsen skulle på Sverok riksmöte och mötet ville ha en större fokus på medlemsavgiften under mötet.

6. Övriga frågor

   §8.5 För övriga frågor krävs 2/3 majoritet vid röstning för att beslut ska gå igenom.

7. Mötets avslutande.